• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

มาตฐานการบริหารงานบุคคล

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือน

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา