• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.
กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)

กระดานสนทนา

สามารถร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางที่เรากำหนดไว้ให้ ตรวจสอบข้อมูลหรือต้องการร้องเรียนผ่านช่องทาง E-Service หรือสามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อไปที่กระดานสนทนา

กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/akhdhl

ประชาสัมพันธ์...ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามข้อมูล
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ประจำปีงบประมาณ 2567
** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
( ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567)
ความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เกี๋ยวกับนายกอบต.บ้านแก้ง

จากใจนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแก้ง

ดิฉัน นางสาวนันทิดา ภูมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ขอสัญญาว่า จะนำพาตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้เป็นหนึ่งในตำบลนำร่อง เป็นแม่แบบให้ตำบลอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างสังคมชาวตำบลบ้านแก้ง ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของทุกคน

“นางสาวนันทิดา ภูมาศ”
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

Signature
สายด่วนนายก

083-6838000

เหตุด่วนเหตุร้าย

044-056104(กด11)
ตลอด 24 ชั่วโมง

Awesome Image

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นองค์กรบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการสาธารณะ ยึดหลักพอเพียงชุมชน ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

อ่านต่อ »
กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม อบต.บ้านแก้ง

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของ อบต.บ้านแก้ง

  • กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • กิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว
Background Image
สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธ์

Awesome Image

History &
Establishment

History &
Establishment

Toil and pain can procure him some great take a trivial example.

Awesome Image

Business &
Administration

Business &
Administration

Toil and pain can procure him some great take a trivial example.

Awesome Image

Budget &
Govt. Policies

Budget &
Govt. Policies

Toil and pain can procure him some great take a trivial example.

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

1000
ประชากรทั้งหมด
0
พื้นที่(ไร่)
0
สถานศึกษา(โรงเรียน)
0
หมู่บ้าน