• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการใช้จ่ายเงินรวม 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 2565

รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 2565

รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 2565

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน