• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 66

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 66

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ประกาศมาตการการรับสินบน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศค่านิยมหลัก ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม