• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

จากใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

สวัสดีค่ะ พี่น้อง ชาวตำบลบ้านแก้งที่เคารพรักทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวนันทิดา ภูมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอสัญญาว่า จะนำพาตำบลบ้านแก้ง ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกองค์กร ทุกหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้เป็นหนึ่งในตำบลนำร่อง เป็นแม่แบบให้ตำบลอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างสังคมชาวตำบลบ้านแก้ง ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุขของทุกคน

“นางสาวนันทิดา ภูมาศ”
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

Signature
สายด่วนนายก

083-6838000

เหตุด่วนเหตุร้าย

044-056104(กด11)
ตลอด 24 ชั่วโมง

Awesome Image

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นองค์กรบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการสาธารณะ ยึดหลักพอเพียงชุมชน ประชาชนอยู่ดีมีสุข ”