• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

การดำเนินงานตามนโยบาย - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2567 - 2569

แผนพัฒนาบุคลกร บ้านแก้งย67-69

แผนกลยุทธการบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564 - 2566