• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

งานการศึกษา สำนักปลัด - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

งานการศึกษา สำนักปลัด

นางสาวพัชรี ประเสริญชัย
นักวิชาการศึกษา

นางวราภรณ์ มาลี

ครู

นางราตรี ทุมหนู

ครู

นางทองสุข ชัยอาวุธ

ครู

นางเยาวมาล ลาดบัวขาว

ครู

นางจอมศรี รูปสูง

ครู

นางมณีรัตน์ ทองศิษ

ครู

นางสาวดวงใจ ชำนาญ

ครู

นางแสงจันทร์ ธิวัย

ครู

นางสีนวน ดีบ้านโสก

ผู้ดูแลเด็ก

นางธิดารัตน์ ไทยทวี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธมลวรรณ นันโท

ผู้ดูแลเด็ก

นางมลทิวา ขันสีมนต์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนวลจิตร แสงใสแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก

นางอุบล จันทแสน

ผู้ดูแลเด็ก

นางอรสา เพียรไทยสงค์

ผู้ดูแลเด็ก

นางเสาวนีย์ เหล่าพลค้า

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชราภรณ์ คำงาม
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวราตรี กองศรี

ผู้ดูแลเด็ก