• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

หัวหน้าส่วนราชการ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นางบุหลัน ธรรมมา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นางศิริพร ไชยเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายเชาวลิต สมแวง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางรพีพรรณ พลที

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายแสนศักดิ์ ศรีสนิท

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวอังคราณี ล่ามสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม