• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

สำนักปลัด - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล

นางศิริพร ไชยเลิศ

หัวหน้าสำนักปลัด

นายศิริพงษ์ ทันเขิม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเกษสุดา ดิเรกศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิรัตน์ คลังทอง

นักวิชาการเกษตร

จ่าเอก
คมสันติ โนนสะอาด

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเทิดเกียรติ โอดเปี้ย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางบานชื่น มุขดา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายเดชา วิเศษสิงห์

พนักงานขับรถ

นายชำนาญ สุขจิต

พนักงานขับรถ

นายสมพร รูปสูง

คนสวน

นายวิชัย วิจิตรจันทร์

คนงานทั่วไป(ทักษะ)

นายสมาน ทองศิษ

ภารโรง