• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2566(1)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2567

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม สิ้นเดือนมีนาคม 2565

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(1 ต.ค.64-31 มี.ค.65)

รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินรวม 2565 รอบ 6 เดือน