• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ประวัติความเป็นมา - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติความเป็นมา

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ "3 มีนาคม 2539"

       โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลบ้านแก้ง ไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

       ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย

Awesome Image
Awesome Image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ประวัติความเป็นมา

Awesome Image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

ประวัติความเป็นมา