• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_

คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือช่าง

/////

คู่มือ สมาชิกสภาท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย

คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี