• 044-056103-4
 • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

ข้อมูลพื้นฐาน - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Awesome Image
ข้อมูลทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

Bankaeng Subdistrict Administrative Organization

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง หมูที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150

Awesome Image
โลโก้
Logo

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

Awesome Image
วิสัยทัศน์
Vision

วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นองค์กรบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการสาธารณะ ยึดหลักพอเพียงชุมชน ประชาชนอยู่ดีมีสุข”

Awesome Image
คำขวัญ
Slogan

คำขวัญ

ถิ่นอ้อยงาม นามบ้านแก้ง ภูผาแดงสูงเสียดฟ้า กล้วยน้ำว้าแสนหวานล้ำ เย็นชุ่มฉ่ำ อ่างเหล่าใหญ่ หริ่งเรไรในหุบเขา

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและขนาด

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 9 องค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอแก้งคร้อ

ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2539 และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตั้งอยู่ที่บ้านโนนส้มกบ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 63 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,375 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 56 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีอาณาเขต ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
  - ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ

Signature
Awesome Image
เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 63 ตารางกิโลเมตร หรือ 39,375 ไร่ แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านโนนสะอาด
  จำนวน 4,882 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 395
   หญิง : 379
   ครัวเรือน : 235
 • หมู่ที่ 2 บ้านกุดเก่าน้อย
  จำนวน 2,575 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 216
   หญิง : 205
   ครัวเรือน : 140
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนส้มกบ
  จำนวน 3,313 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 528
   หญิง : 494
   ครัวเรือน : 306
 • หมู่ที่ 4 บ้านแก้ง
  จำนวน 4,074 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 415
   หญิง : 420
   ครัวเรือน : 245
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกสูง
  จำนวน 3,872 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 488
   หญิง : 482
   ครัวเรือน : 324
 • หมู่ที่ 6 บ้านดงขี
  จำนวน 2,070 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 106
   หญิง : 129
   ครัวเรือน : 60
 • หมู่ที่ 7 บ้านสะเดาหวาน
  จำนวน 1,960 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 138
   หญิง : 148
   ครัวเรือน : 83
 • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหว้านไพร
  จำนวน 4,133 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 528
   หญิง : 517
   ครัวเรือน : 517
 • หมู่ที่ 9 บ้านวังศิลา
  จำนวน 2,391 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 319
   หญิง : 340
   ครัวเรือน : 178
 • หมู่ที่ 10 บ้านแก้งเจริญ
  จำนวน 2,260 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 213
   หญิง : 231
   ครัวเรือน : 130
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาดใต้
  จำนวน 5,072 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 319
   หญิง : 325
   ครัวเรือน : 236
 • หมู่ที่ 12 บ้านแก้งพัฒนา
  จำนวน 2,773 ไร่
   จำนวนประชากร
   ชาย : 319
   หญิง : 330
   ครัวเรือน : 183