• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต

รายงานแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ

 

รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส

รายงานผลตามนโยบาย no gift policy