• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

การจัดการความเสี่ยงทุจริต - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน ปี 2566

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ