• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอังคราณี ล่ามสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุมานัส บุญเรืองพเนาว์
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายอำนวย พลที

พนักงานขับรถ

นายพลภัทร นาคทน

พนักงานขับรถ

นายอุทัย มั่งมา

คนงานทั่วไป

นายปิยะพงษ์ ปลัดกอง

คนงานทั่วไป