• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

กองสวัสดิการสังคม - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นายแสนศักดิ์ ศรีสนิท

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางดวงเดือน ปฏิพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาววรรณภา หมู่หนองสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน