• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

กองช่าง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

กองช่าง

นายเชาวลิต สมแวง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนรากรณ์ เหล่าพลค้า

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอภิไธย มณีศรี

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายเรืองศักดิ์ วันทาเขียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสมคิด แฝงนาง

พนักงานขับรถ