• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

กองคลัง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลบุคคลากร

กองคลัง

นางรพีพรรณ พลที

นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวน้ำอ้อย สะหาย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางกรชนก หงส์สระแก้ว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางรสจริน ตั้งศิริไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุวรรณ งามสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี