• 044-056103-4
  • จันทร์-ศุกร์: 08.30 ถึง 16.30 น.

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารฯ

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง

พรบ.การบริหารงานบุคคล

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ระเบียบ การจัดทำแผน

ระเบียบ การช่วยเหลือประชาชน

ระเบียบ ข้อบังคับการประชุม

ระเบียบ วิธีงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล